Dobry Wieczór Wszystkim!😊

❗️ Ważne informacje odnośnie badań lekarskich w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 ❗️

👉 W związku z SARS-CoV-2 zmianie uległy przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
👉Zmiany w przepisach rozwiązują problemy związane z przeprowadzaniem badań profilaktycznych: wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników oraz wystawianiem skierowań na badania.
✍🏻 Do ustawy o COVID-19 dodany zostaje
art. 12a. ust.1, którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających m.in. z przepisów:
✅ Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim (art. 229 § 2 zdanie pierwsze),
✅ w zakresie badań okresowych (…), okresowe (…) badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (art. 229 § 4a),
✅ Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także: 1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami, 2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami (art. 229 § 5)
Podstawa prawna: ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

📌 A teraz, co to oznacza dla pracodawcy❓
👉 Przytoczone przepisy prawa zawieszają obowiązek pracodawcy wystawiania skierowań na badania okresowe oraz obowiązek ich wykonywania do czasu ustania zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
👉 Obowiązek wykonania niezwłocznie badań okresowych będzie obowiązywał po ustaniu zagrożenia lub po odwołaniu stanu epidemicznego. ✅ Należy pamiętać: obowiązek ten należy spełnić nie później niż w okresie 60 dni od dnia odwołania danego stanu❗️
👉 Kolejną ciekawą zmianą jest fakt, iż badania wstępne i kontrolne może przeprowadzić nie tylko lekarz medycyny pracy.
✅ Przepis dopuszcza możliwość przeprowadzenia tego typu rodzaju badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez lekarzy innej specjalizacji niż medycyna pracy. Takie rozwiązanie może być zastosowane w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego.
👉 Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza należy włączyć do akt osobowych pracownika.
📌 Należy pamiętać, że orzeczenie wydane w okresie epidemii przez lekarza innej specjalizacji nie jest orzeczeniem docelowym. Orzeczenie traci ważność po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii❗️
👉Kolejna zmiana dotyczy orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r..
✅ Zgodnie z tym przepisem, jeżeli pracownikom w Twojej firmie upłynęła ważność wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich po dniu 7 marca 2020 r. to mimo tego zachowują one ważność. Jednak nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii❗️
📌 Również ważność zachowują orzeczenia lekarskie innych specjalizacji albo psychologiczne jeżeli ich ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii❗️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.