✅CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU PODEJRZENIA BĄDŹ POTWIERDZENIAU PRACOWNIKA ZARAŻENIA COVID-19?

✅Pracodawca zobowiązany jest do:
👉Poinformowania o zagrożeniu pracowników – art. 2071 kp. – pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia.
👉Poinformowania pracowników o ich obowiązkach w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

✅W przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby
Pracownik, u którego wystąpiły objawy sugerujące zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub innej infekcji dróg oddechowych (katar, ból gardła, utrata węchu lub smaku, przede wszystkim podwyższona temperatura i kaszel) powinien:
👉niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego,
👉skontaktować się z lekarzem, który skieruje go na zwolnienie lekarskie i przekaże niezbędne informacje dot. ewentualnych dalszych kroków w przypadku podejrzenia COVID-19.

❗️W przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą
Pracownik, który nie ma objawów COVID-19, ani innej infekcji dróg oddechowych, ale miał bezpośredni kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo zarażenia, niezwłocznie informuje o tym swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku, gdy kontakt trwał dłużej niż 15 minut, w odległości mniejszej niż 1,5 m, pracownik powinien zostać natychmiast odizolowany np. poprzez objęcie kwarantanną przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
❗️W przypadku braku skierowania osoby na kwarantannę przez lub braku decyzji w tej sprawie, pracodawca zleca pracownikowi pracę zdalną, lub ustala z nim inną formę izolacji.

✅TREŚĆ INFORMACJI Z INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z WIEDZĄ O PRACOWNIKU ZAKAŻONYM KORONAWIRUSEM
❗️1. Poinformowania o sytuacji powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych).
❗️2. Podjęcia działań, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo (art. 207 § 2 kp), polegających na:
👉zarządzeniu dezynfekcji pomieszczeń oraz stanowiska pracy chorego pracownika, narzędzi, które używał;
👉wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą tak pracować – do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną;
👉poleceniu pracownikom wykorzystania zaległego urlopu;
👉obowiązujące przepisy nie rozstrzygają, jak należy postąpić z pracownikami, którym nie można zlecić pracy zdalnej – wobec czego, do czasu rozstrzygnięcia przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, czy osoby te będą objęte kwarantanną, czy nie – pracodawca może zdecydować o zarządzeniu przestoju, porozumieć się z pracownikiem, co do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, porozumieć się z pracownikiem w sprawie wykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego lub kontynuować pracę;
👉mierzeniu temperatury ciała wszystkich pracowników.
❗️3. Poinformowania pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją – art. 2071 kp.
❗️4. Podjęcia działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie ryzyka, w tym zarządzenie pracy zdalnej, ograniczenie przebywania w biurze, dezynfekcję pomieszczeń czy zapewnienie mydła antybakteryjnego i środków dezynfekcyjnych.
👉przeprowadzić dokładną dezynfekcję pomieszczenia, wszystkich mebli, sprzętów, przedmiotów oraz dodatkowo przewietrzyć pomieszczenie;
👉przeprowadzić dezynfekcję dróg komunikacyjnych, które prowadziły do tego pomieszczenia (w szczególności klamki, metalowe rury), ale także pomieszczeń socjalnych (kuchnia, stołówka pracownicza, toalety).
❗️Informację o zaistniałej sytuacji powinien również otrzymać zarządca budynku, który zobowiązany jest podjąć stosowne działania w zakresie dezynfekcji części wspólnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.